โครงสร้างพื้นฐานของร่างกาย 5 แบบ

โครงสร้างพื้นฐานของร่างกายของแต่ละคน ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยที่มีมาแต่กำเนิดตั้งแต่ในครรภ์มารดา และปัจจัยที่ได้มาในภายหลัง ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ระบบเผาผลาญ การทำงานของอวัยวะภายใน ทั้งหมดรวมกัน จะกำหนดความไวของเราในการเกิดโรค ในทางการแพทย์แผนจีน ได้แบ่งโครงสร้างพื้นฐานของร่างกายออกเป็น 5 ประเภท ใหญ่ คือ หยาง (ร้อน), หยิน (เย็น), ชื้น, แห้ง และกลาง

และนี่คือแบบประเมิน เพื่อที่จะได้ทราบลักษณะโครงสร้างพื้นฐานของร่างกายแต่ละคน เพื่อจะได้วางแผนโภชนาการให้สอดคล้อง เพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลต่อโรค

แบบประเมินนี้ มี 5 ข้อ กรุณาตอบทุกข้อ

แต่ละข้อมีตัวเลือก 5 คำตอบแสดงถึงลักษณะโครงสร้างพื้นฐานร่างกาย 5 ประเภท โดยให้คะแนน 2 คะแนนในคำตอบที่ใกล้เคียงที่สุดเพียงคำตอบเดียวในแต่ละข้อ

หากมีคำตอบอื่นที่ใกล้เคียงรองลงมาในข้อนั้น ให้ใส่คะแนน 1 คะแนนในคำตอบนั้นอีก 1 คำตอบเท่านั้นในข้อนั้น (แต่ถ้าไม่มีคำตอบใกล้เคียงรองลงมา ก็ไม่ต้องใส่ 1 คะแนนนี้)

ตัวอย่าง

 

เมื่อทำแบบประเมินเสร็จแล้ว ให้รวมคะแนนทุกข้อ โดยแยกเป็นรายคำตอบ

  • รวมคะแนนคำตอบ ก
  • รวมคะแนนคำตอล ข
  • รวมคะแนนคำตอบ ค
  • รวมคะแนนคำตอบ ง และ
  • รวมคะแนนคำตอบ จ

รวมคะแนนคำตอบ (ก-จ) ข้อที่ได้คะแนนสูงสุด คือลักษณะโครงสร้างพื้นฐานร่างกายของท่าน ส่วนข้อที่ได้คะแนนรองลงมา คือลักษณะผสม

จากนั้น ท่านสามารถเลื่อนลงไปดูส่วนท้ายของหน้านี้ เพื่ออ่านคำแนะนำสำหรับลักษณะพื้นฐานร่างกายของท่าน

 ถ้าพร้อมแล้ว ก็ทำแบบประเมินนี้ได้เลย

Visitors: 305,727